รับทำ SEO และเขียน Content

เนื้อหาคือ KING การทำ SEO และการเขียน content ที่ดีทำให้เว็บไซต์มีการเข้าชมสูงและการ engage ของคนเข้าชมได้อย่างดี

1. การวิเคราะห์คำหลักและเว็บไซต์

Keyword Research
Analysis of keywords search on Thailand’s search engine, competition and relevancy

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ Onpage

Optimization of Title tags
Optimization of Meta Description tags (according to the page content)
Optimization of Meta Keywords tags
Header Tags Optimization for all important pages
URL optimization
Optimization of italics and bold tags
Optimizing HTML Code
Analysis of non index able attributes
Robots optimization
Image analysis and optimization of Alt and Title tags
Hyperlink analysis and optimization (main pages)
Optimization of internal navigation/linking structure
Optimization of external links
Analysis of broken links
Page content optimization
Checking of canonicalization error
Checking 404 and 302 pages
Cross browser compatibility
XML sitemap
Google webmaster verification
Creating new landing pages on basis of targeted keywords
Custom 404 page

3. การวิเคราะห์คู่แข่ง

Analyze competitors’ situations and formulate our strategy.

4. การสร้างลิงก์

Building links
Thematic links

5. การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสังคมออนไลน์

Facebook
Google
Instagram
Line

6. รายงาน

Keyword Report
SEO Analysis : Optimization, Onsite issues, Page speed, Mobile optimization
Backlink Quality Checker
WEB Analytics: Data from Google Analytics (Audience, Acquisition, Behavior)
Rank Checker
Technical Audit : 404 issues, Broken images, Server issues, Page access issues
Competitor Backlink Spy
Social media Analytics : Social engagement, Facebook insights